2016. July 1., Friday
  • Olvassa minden nap az agrárium friss híreit az MmgOnline agrárhírportálon!         Fizessen elő a Magyar Mezőgazdaságra, Magyarország egyetlen mezőgazdasággal foglalkozó hetilapjára!         Ezen a héten PénzMAG és Magyar Juhászat melléklet a Magyar Mezőgazdaság hetilapban!         Megjelent a Borászati Füzetek 2016/3. száma!          Megjelent a Kerti Kalendárium 2016 júliusi száma!         Megjelent A Mi Erdőnk 2016/3 lapszáma!        Fizessen elő Magyarország nagymúltú kertészeti szaklapjára, a Kertészet és Szőlészetre!

Lapszemle

Borászati Füzetek (2016-2. szám)
Gy. Z.
2016.05.19., Thursday, 11:26
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

A nemzeti szinten megalapozott, majd megalkotott szőlő- és bor ágazati stratégia kulcskérdés, ha a magyar bor jövőjét építeni szeretnénk. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ezért szakértők bevonásával vágott bele a stratégiaalkotásba.

2016.05.19., Thursday, 11:24
Csak egy kis szerencse kellett

„Fáradt kapa” – így becézik Szekszárdon azt a kis kocsmát, ami a szőlőskertekből hazavezető egyik leghosszabb utca elején van. Találó, mert ide legtöbbször a kemény munkában, kapálásban megfáradt gazdák térnek be. A szőlő kapálása, divatos szaknyelven a „mechanikai gyomszabályozás” valószínűleg egyidős a szőlőtermesztéssel. A huszadik század közepétől a nagyüzemi szőlőtermesztés igényeinek jobban megfelelő vegyszeres gyomirtás terjedt el, de egyeduralma soha nem valósult meg. A modern gépészeti és vegyészeti kutatásoknak köszönhetően ma a két módszer együtt, egymást kiegészítve oldja meg gyomszabályozás feladatát. A sokféle lehetőség közül, az egyik legnépszerűbb, a sorközök mechanikai, míg a sorok vegyszeres gyomszabályozása. Ez utóbbi módszer egyik legsikeresebb megoldása a Finale gyomirtó szer.

2016.05.19., Thursday, 11:22
rossz hajtáselrendezés esetén a növény fotoszintetikus aktivitása csökken

A termőegyensúly fogalma jóllehet régóta ismert és alkalmazott a szőlő- és gyümölcstermesztésben, a gyakorlatban a szőlész szakemberek e tényezőre megítélésem szerint nem fektetnek kellő hangsúlyt napjainkban. Termőegyensúly alatt a szőlőtermesztésben a vegetatív szervek (hajtások/vesszők, lombozat) és a vegetatív szervek (virágfürtök/termésfürtök) között kialakuló egyensúlyi állapotot értjük.

2016.05.19., Thursday, 11:19
Közös utakon a borszakírók

A magyar bor ügyének egyik nem elhanyagolható területe a média, hiszen számos nyomtatott, elektronikus, online sajtótermék foglalkozik a szőlészet, borászat vagy éppen a borkultúra kérdéseivel. A szakújságírás lehetőségei halványulnak ugyan a hazai médiában, ennek ellenére, vagy éppen ezért fontos, hogy a borszakírók igyekezzenek közös gondolkodást kialakítani.

2016.05.19., Thursday, 11:12
Gyukli Krisztián balatonfüredi szőlész-borász

A fenntartható termesztés/gazdálkodás napjaink egyik kardinális kérdése, melyet környezetkímélő technológiákkal, a diverzitás növelésével, a természetes állapotok megőrzésével érhetünk el egyéb tényezők mellett. Az emberi társadalom az ökoszisztémák szerves részét képezi, tevékenységével közvetlenül és közvetve hat az ökoszisztémákra, melyek állapota visszahat az emberi életminőségre. A társadalom számára hasznos javakat a biodiverzitás tartja fenn, biztosítja a rugalmasságot és a források megújítását.

2016.05.19., Thursday, 11:09
Különböző tápsó adagolási módok hatása az allergének mennyiségére a borokban

Absztrakt

Az elmúlt években előtérbe kerültek az élelmiszerek – ezen belül a borok – fiziológiai hatással rendelkező vegyületei, számottevő figyelem összpontosul a biogén amin tartalomra is. Jelen kísérletünkben a borászati viszonyok közt jelentős hisztamin, tiramin és szerotonin tartalmat vizsgáltuk HPLC technikával, melyek főként aminosavakból képződnek dekarboxileződés során. Kereskedelmi forgalomban lévő tápsók és kombinációinak függvényében figyeltük a biogén aminok mennyiségére gyakorolt hatást (a fermentáció során adagolt különböző tápsók kivételével a 2015-ös Cserszegi fűszeres minták homogénnek tekinthetők). Számottevő változás mutatkozott a vizsgált három vegyület mennyiségében a kezelések hatására, azonban tendencia nem figyelhető meg. A hisztamin és tiramin a megadott toxicitási határértéket nem közelíti meg, a szerotonin mennyisége korábbi eredményekhez képest enyhén emelkedett, azonban ezen pozitív megítélésű vegyület esetén ez nem jelent problémát.
Kulcsszavak: tápsó, biogén amin, hisztamin, tiramin, szerotonin (...)

2016.05.19., Thursday, 11:06
Nemzetközi borszőlőfajták területi megoszlása a hazai fajtaösszetételben

Cikksorozatunk első két részében a hagyományos műveléshez köthető, illetve a magyar nemesítésű borszőlők szerepét, jelentőségét vizsgáltuk a fajtaösszetételben. A harmadik, egyben befejező részben a világfajtákat és egyéb külföldi borszőlőket tanulmányoztuk. Vizsgálatba csak azokat a fajtákat vontuk, amelyeket a hegyközségek 2015-ben önálló területtel tartottak nyilván. Értékelésünk során a 2015-ös és az uniós csatlakozást követő 2005-ös év statisztikai adatait vetettük össze. Így nem csak egy statikus képet rögzítettünk és elemeztünk, hanem a fajtaösszetételben bekövetkezett változásokat is igyekeztünk bemutatni és értékelni. Esetenként az összefüggések jobb megvilágítása érdekében a vizsgált időszak adatait a KSH 2001-es szőlőterület statisztikai kimutatásával is egybevetettük. A dolgozatban többnyire országos összesített adatok szerepelnek. Ugyanakkor megállapításaink, következtetéseink alátámasztására néhol a borvidékekre vonatkozó részletes adatokat is felhasználtunk. Ezen alapadatok közlésétől terjedelmi okokból el kellett tekintenünk. A vizsgált „külföldi” borszőlőfajták száma összesen 48 (23 fehér, 25 vörös), ami a HNT által 2015-ben regisztrált összes fajta 36%-a. A hibridfajták száma: 18 (7 fehér, 11 vörös), közülük mindössze kettő fajhibrid (Villard blanc, Regent).

2016.05.19., Thursday, 10:39
Szőlőtermelő gazdaságok eszközszerkezetének vizsgálata - KUTATÁS

Bevezetés

A szőlő- és bortermelés nemcsak gazdaságilag fontos, hanem jelentős kulturális és társadalmi szerepet is betölt. Az ültetvények jelentős értéket, nemzeti vagyont képviselnek. A szőlőtermelő ágazatban a rendszerváltozás jelentős átalakulásokat okozott. A földtulajdon szerkezeti átrendeződésével a nagyüzemi szőlőültetvények jórészt magánkézbe kerültek, az összefüggő, nagy termőterületek, sok kisméretű gazdasággá alakultak. Az EU csatlakozást követően szigorú közösségi szabályozás lépett életbe, a tagállamok részére szőlőterület kvótákat alakítottak ki. 2015. december 31-ig telepítési tilalmat rendeltek el. Magyarország szőlőültetvényeinek összterülete a rendszerváltáskori 138 ezer hektárról 2004-ben 94 ezerre, napjainkra pedig mintegy 80 ezer hektárra csökkent. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának adatai szerint 2013- ban 9663 hektár volt az új telepítésű ültetvény (Magyarország Kormánya B/3566. számú jelentés az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről).

2016.05.19., Thursday, 10:35
Bortípus vagy sokszínűség

A modern kori, rendszerváltást követő évtizedekben szinte valamennyi hazai borvidéken dolgozó borász előtt kinyílt a világ, és olyan szőlőfajtákkal kezdhetett foglalkozni, amely a leginkább megfelelt személyes szakmai elképzeléseinek és/ vagy piaci várakozásainak. Az olyan szőlőfajták, mint a chardonnay, a cabernet sauvignon, a merlot, majd a pinot noir, a syrah és a rajnai rizling mára országosan elterjedtté és megszokottá váltak.

2016.05.19., Thursday, 10:31
Képeslap Borovszky Lajos Wekerle telepi nagyvendéglőjével

„…Nietnagel Jónás nem dúsgazdag ember ugyan, legalábbis milliókat nem rak egyik zsebéből a másikba, de mint a polgári életben mondani szokás, igen jól bírja magát. Házán s kereskedésén egyetlen fillérnyi adósság sincs, s ámbár maga rendesen csak egylovas kasszekéren jár a városban, steinbruchi (kőbányai – a szerző megj.) vagy sashegyi pompás termésű szőlejéből mégis saját termetes nyolc német lova hordja haza a mustot.” Volt mit hazahordani, hiszen „Jónás úr mintegy száz negyed (negyed=fertály; 100 negyed=kb. 30 hektár – a szerző megj.) szőlővel bírt Budapest legjobb helyein.” Nietnagel úr komolyan vette borosgazdai mivoltát: „Tíz óra tájban megáll boltja előtt egylovas kasszekere, s ő fölül, és szolgáját hazaküldvén, meglátogatja szőleit, pincéit és egész gazdaságát, mert ő mindenütt személyesen szeret jelen lenni, tudván, hogy a gazda szemeitől híznak a marhák, mit élettelen jószágra is bátran alkalmazhatni.” Nietnagel Jónás, foglalkozására nézve vasárus, igazi budapesti nyárspolgár, Nagy Ignác, a kitűnő újságíró 1843-ban született, Nyárspolgár c. szatírikus írásának hőse, aki azért érdekes számunkra, mert megmutatja: a magát tehetősnek tudó és mások által is annak tartott polgár szinte kötelezően tulajdonosa volt budai, vagy – ahogy, mint láttuk, az író már akkor nevezi – Budapest más területén „pompás termésű” szőlőknek. Nem meglepő módon, Gyürky Antal 1861-es Borászati-Szótárában visszaköszön ez a vélemény: „Buda főváros a Duna jobb partján fekszik, igen nagy kiterjedésű szőlőkkel bír, melyek többnyire tehetős polgárok kezén vannak, kik költséget nem kímélve igen jól s célszerűen mívelik azokat.”

2016.05.19., Thursday, 10:28
 Dr. Szűcs Balázs

Hatalmas lehetőség előtt áll az ország, hiszen a 2014–2020-as ciklusba jelentős fejlesztési forrásokhoz juthatnak a gazdasági szereplők. Kreatív ötletekben és beruházási kedvben szerencsére nincs hiány, ezt bizonyítja a nagyfokú érdeklődés is a pályázók részéről. A támogatás elnyerése továbbra sem megoldhatatlan probléma azok számára, akik megfelelnek a kiírásnak. Azonban vannak a pályázati és a megvalósítási szakaszban is apró buktatók, ezért is kell hangsúlyozni, hogy a pályázatírás csak vékony szelete egy európai uniós finanszírozásból megvalósuló beruházásnak, egy mindenki számára nyertes szituáció megteremtéséhez, a pénzek szabályos és maradéktalan lehívásához rendkívül sokszínű know-how szükségeltetik – vallja Dr. Szűcs Balázs, a Rekontir BPM ügyvezető igazgatója. (...)

Hírlevél

Ismerősnek jelölöm

Kiemelt PR cikk

ÁLLÁSHIRDETÉS – hirdetésszervező munkatársat keresünk!

A Magyar Mezőgazdaság Kft. hirdetésszervező munkatársakat keres agrárszaklapjaihoz budapesti irodájába alkalmazotti munkaviszonyban.

Magyar Mezőgazdaság Kft. 1141 Budapest, Mirtusz u. 2. Tel.: +36 (1) 470-0411 Postacím: 1591 Budapest, Pf. 294

Copyright © Magyar Mezőgazdaság Kft. 2009. Minden jog fenntartva!